Krachai (Boesenbergia rotunda)


In capsules

Boesenbergia rotunda extract, 400 capsules @ 300 mg, $108.65Boesenbergia rotunda extract, 400 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 100 capsules @ 300 mg, $118.65Boesenbergia rotunda extract, 400 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 100 capsules @ 300 mg, plus kaempferia parviflora extract 100 capsules @ 300 mg, $130.65Boesenbergia rotunda extract, 800 capsules @ 300 mg, $194.65Boesenbergia rotunda extract, 800 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 200 capsules @ 300 mg, $214.65Boesenbergia rotunda extract, 800 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 200 capsules @ 300 mg, plus kaempferia parviflora extract 200 capsules @ 300 mg, $234.65Boesenbergia rotunda extract, 1600 capsules @ 300 mg, $350.65Boesenbergia rotunda extract, 1600 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 400 capsules @ 300 mg, $385.65Boesenbergia rotunda extract, 1600 capsules @ 300 mg, plus mucuna pruriens extract 400 capsules @ 300 mg, plus kaempferia parviflora extract 400 capsules @ 300 mg , $420.65In pouches

Boesenbergia rotunda extract, 2 pouches @ 75 grams, $108.65Boesenbergia rotunda extract, 4 pouches @ 75 grams, $194.65Boesenbergia rotunda extract, 4 pouches @ 75 grams, plus mucuna pruriens extract 1 pouch @ 75 grams, $214.65Boesenbergia rotunda extract, 4 pouches @ 75 grams, plus mucuna pruriens extract 1 pouch @ 75 grams, plus kaempferia parviflora extract 1 pouch @ 75 grams, $234.65Boesenbergia rotunda extract, 8 pouches @ 75 grams, $350.65Boesenbergia rotunda extract, 8 pouches @ 75 grams, plus mucuna pruriens extract 2 pouches @ 75 grams, $385.65Boesenbergia rotunda extract, 8 pouches @ 75 grams, plus mucuna pruriens extract 2 pouches @ 75 grams, plus kaempferia parviflora extract 2 pouches @ 75 grams, $420.65